Phí thành lập công ty cho nhà nước chi tiết nhất

Hơn 15 năm kinh nghiệm cung cấp dịch vụ thành lập công ty trọn gói , giải đáp ra đời doanh nghiệp trên 63 tỉnh, thành thị cả nước. Hơn ai hết chúng tôi hiểu Quý doanh nghiệp cần sự rõ ràng và tiết kiệm nhất về giá bán. vì thế, chúng tôi liệt kê chi tiết và đa số các khoản phí mà bạn cần phải trả cho việc đăng ký xây dựng thương hiệu đơn vị.
Tổng phí ra đời tổ chức trọn gói là 1.000.000 đồng(*) - Cam kết không phát sinh giá thành

một. Phí có mặt trên thị trường tổ chức nộp nhà nước - Tổng 750.000 đồng

200.000 đồng lệ phí ủy quyền cho chúng tôi thay bạn nộp giấy má đăng ký tổ chức và nhận giấy phép buôn bán
450.000 đồng lệ phí khắc dấu
100.000 đồng lệ phí ban bố xây dựng thương hiệu công ty ở Cổng thông tin đất nước
2. Phí nhà sản xuất thành lập doanh nghiệp của chúng tôi - Tổng 250.000 đồng

Phí giải đáp về lĩnh vực, vốn điều lệ, chiếc hình, tên công ty…
Phí soạn đông đảo giấy má xây dựng thương hiệu công ty
Phí cử viên chức gặp người dùng ký thủ tục tận nhà
Phí cử viên chức nộp giấy tờ ở Sở KH&ĐT
Phí cử viên chức lên Sở KH&ĐT nhận GPKD và con dấu
Phí trả giấy phép và con dấu tận nhà cho khách hàng

Tổng thời gian đăng ký có mặt trên thị trường đơn vị mất 4 ngày. Trong đó:

một ngày để chúng tôi giải đáp, biên soạn giấy tờ, trình các bạn ký giấy má, cử viên chức nộp giấy tờ ra đời công ty ở Sở KH&ĐT;
3 ngày để Sở KH&ĐT rà soát hồ sơ của doanh nghiệp và cấp giấy phép buôn bán.
​​​​​​​

Translation : More than 15 years of full-service business establishment experience, catering to business establishment in 63 provinces and cities nationwide. Above all, we understand that your business needs more clarity and savings on selling prices. Therefore, we list the details and most of the fees you need to pay for unit brand registration.
The total amount for setting up a package organization is 1,000,000 VND(*) - Committed not to incur any costs

a. Market presence fees to be paid to the State - Total 750,000 VND

Authorization fee of VND 200,000 for us to submit the organization registration certificate and receive the business license on your behalf
Stamp engraving fee of 450,000 VND
Fee of 100,000 VND for advertising the corporate image of the company on the national portal
2. Manufacturer fee to set up our business – Total 250,000 VND

Field response costs, share capital, image, company name…
Expenses for writing a large number of articles to build the company’s brand
Fees for officials to meet with users to sign procedures at home
Fees for agents to submit documents to the Department of Planning and Investment
Appointment fees for Planning and Investment Department officials to receive business licenses and seals
Fee to pay for license and seal at customer’s home

The total time to register to be on the market unit takes 4 days. In there:

one day to respond to us, compile documents, submit to sign papers, appoint officials to file company birth papers at Department of Planning and Investment;
3 days for Planning and Investment Department to review company profile and issue business license.

ok, and ?? because we are on a game online… so…